Renovera ekologiskt

Ekologiskt byggande

Många vaknar först när de får barn. Och allt fler börjar läsa ingrediensförteckningen på matvaror och letar efter ekologiska leksaker. Men hur är det egentligen med våra hus? När man pratar hållbara hus idag handlar det ofta om hur energisnålt huset är. Det finns passivhus, nollenergihus och t.o.m. plusenergihus som producerar mer energi än det förbrukar. Men tänk om man vill bygga ekologiskt, både för att minimera miljöpåverkan och för att skapa hälsosam inomhusmiljö. Då är det minst lika intressant att titta på byggnadsmaterial som används.

Hur renoverar man ekologiskt och utan hälsorisk?

Det första man ska tänka på är att byggnadsmaterial kan avge hälsoskadliga emissioner till inomhusmiljön och luften man andas in. Det kan vara allt från flamskyddsmedel i isoleringsmaterial, lim i byggskivor till mjukgörare i vattenbaserad plastfärg. Dessa tillsatser kan bl.a. innehålla hormonstörande ämnen som barn är extra känsliga mot. När man köper ett äldre hus brukar man ha en övergripande bild över byggnadens konstruktion men man vet oftast inte på detaljnivå exakt vilka ämnen som ingår i husets samtliga byggnadskomponenter. Man kan därför bara påverka vilka nya material som tillförs byggnaden vid en renovering. Vid nybyggnation finns det regler och krav på använda byggnadsmaterial både i plan- och byggförordningen, PBF och i Boverkets byggregler, BBR. Men tyvärr är alla farliga ämnen verken förbjudna eller reglerade i Sverige eller inom EU. Det är därför som det kan förekomma hälsoskadliga byggnadsmaterial i byggvaruhandeln och byggas in i våra hem. 

1 . Riv hälsosäkert

Vid ombyggnad som innebär rivning finns det en risk att exponeras för hälsoskadliga partiklar från byggnadsmaterial. Det kan vara allt från damm från okänt isoleringsmaterial eller ytskikt innehållande asbest till PCB-haltig fogmassa. Blåbetong är ett annat material som förekommer i hus byggda ända in på mitten av 80-talet och som kan vara farlig då det avger höga halter radioaktivt radon. Om man misstänker att ett byggnadsmaterial innehåller ett hälsofarligt material ska det hanteras som farligt avfall och man ska inte utföra renoveringen själv utan anlita ett certifierat saneringsföretag. Då exakta beståndsdelar i byggnadsmaterial i våra hus ofta är okänt kan man som en säkerhetsåtgärd vid ombyggnad och rivning använda ett bra andningsskydd som filtrerar luften man andas in, handskar och skyddskläder. För att minimera risken att dammpartiklar sprider sig i bostadsutrymmet är det också viktigt att avgränsa det aktuella utrymmet där man arbetar.

2. Val av nya byggnadsmaterial

Om man värnar om miljön och vill undvika att bygga in hälsofarliga material i sin bostad bör man primärt välja naturmaterial vars innehåll och ursprung man förstår. Bra material skadar inte naturen, kan återvinnas/återanvändas och är inte farliga att riva. Exempel på sådana material är obehandlat trä, sten, tegel, lera, grus, sand, lin, halm och andra typer av växtfiber. Ett naturligt och hälsosamt material ska helst:

  • Inte avge kemiska emissioner till inomhusmiljön eller omgivningen
  • Bestå av förnybart material
  • Ha liten miljöpåverkan under sin livslängd
  • Ha en tillverkningsprocess som kräver låg energiåtgång
  • Inte påverka naturen eller levande organismer negativt
  • Finnas nära byggplatsen och inte behöva transporteras långt

Om man är osäker på vilka hälsoeffekter ett ingående ämne i ett byggnadsmaterial har kan man ta hjälp av Kemikalieinspektionens verktyg PRIO där man kan söka på olika kemikalier och bedöma faran vid användning genom att bl.a. få veta om ämnet är giftigt, allergiframkallande eller svårnedbrytbart. Genom att använda verktyget kan man arbeta förebyggande för att minska risken för människors ohälsa och negativ miljöpåverkan från kemikalier.